4.1 Stärkt innovationskraft i livsmedelssektorn

Insatsområden

Målbild 2030

En stärkt innovationskraft i livsmedelssektorns värdekedjor i Västerbotten och norra Sveriges ger fler nya och lönsamma produkter med högt förädlingsvärde och nya företag inom livsmedelssektorn.

För att nå målen behövs insatser för 

  • ökade forsknings- och utvecklingsinsatser på hela livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och konsumtion med regionens nordliga belägenhet i fokus
  • Att stärka eller skapa nödvändiga arenor där samverkan mellan forskning, utbildning, företag och myndigheter kan mötas för innovation och utveckling
  • att livsmedelsföretag ska ha en naturlig möjlighet att delta i inkubator- och acceleratorverksamhet
  • att tillvarata möjligheter med ökad digitalisering, automation och robotisering

Pågående insatser