4.2 Ett behovsanpassat utbildningsutbud

Insatsområden

Målbild 2030

Det finns ett utbildningsutbud inom jordbruks- och livsmedelssektorn som motsvarar näringens behov dit allt fler ungdomar och vuxna söker sig Jordbruks- och livsmedelssektorn har är väl försörjd på utbildad arbetskraft.

För att nå målen behövs insatser för 

  • samverkan mellan utbildningsanordnare och livsmedelsbranschen för att överblicka näringens behov, anpassa utbildningsutbudet och skapa en tydlig kommunikation om utbildningsmöjligheterna
  • att stärka det digitala utbildningsutbudet
  • att minska fördomsfulla föreställningar om manliga och kvinnliga jobb i livsmedelssektorn
  • att utrikesfödda i större utsträckning ska söka sig till utbildningar för arbeten i livsmedelssektorn
  • särskilda insatser för kompetensförsörjning till slakterier

Pågående insatser