2.1 Skydd av mark och vatten för livsmedelsproduktion

Insatsområden

Målbild 2030

Andelen mark som används för livsmedelsproduktion har ökat.

För att nå målen behövs insatser för 

  • att prioritera livsmedelsproduktionens markbehov vid avvägningar mellan olika markanspråk
  • att öka kunskapen hos länets kommuner och andra intressenter om värdet av mark för livsmedelsändamål och stärka den aspekten i den fysiska planeringen
  • att öka kunskapen om och förmedla outnyttjade arealer
  • att värna renbetesmarkerna

Pågående insatser

Markförmedling

Markförmedling, Länsstyrelsen Västerbotten. Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljömål. Mycket av den odlings- och betesmark vi har i vårt län tenderar att

Läs mer ->