3.4 Ökad attraktionskraft hos livsmedelssektorn

Insatsområden

Målbild 2030

Livsmedelssektorn är en attraktiv bransch, med goda arbetsvillkor, jämställda arbetsplatser dit människor i olika åldrar och med olika bakgrund gärna söker sig.

För att nå målen behövs insatser för 

  • att livsmedelsbranschen ska erbjuda en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och säkra arbetsplatser
  • en ökad jämställdhet i branschen
  • att underlätta för utrikesfödda att bli delaktiga hela livsmedelssektorn
  • att förenkla och hitta nya vägar till lyckade ägarskiften i regionens lantbruk
  • att synliggöra möjligheterna till ett gott arbetsliv i livsmedelssektorn

Pågående insatser

Ungdomar reflekterar över val av mat

Matvalet, Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten. MatValet är ett skolprogram där högstadieungdomar får möjlighet att reflektera kring hållbar produktion och konsumtion av mat. Ett digitalt platsoberoende skolmaterial och

Läs mer ->