2.2 En livsmedelsproduktion som bidrar till en rik natur- och kulturmiljö och minskad klimatbelastning

Insatsområden

Målbild 2030

Livsmedelsproduktionen i Västerbotten bidrar till en rik natur- och kulturmiljö, med en hög djurvälfärd och en minskad miljö- och klimatbelastning.

För att nå målen behövs insatser för 

  • att förenkla och stimulera byte till förnybara energikällor i länets livsmedelsnäring
  • hållbara produktionsmetoder ger ett rikt och varierat odlingslandskap och djur som mår bra
  • att öka andelen gräsbetesmark
  • att minska livsmedelsproduktionens negativa miljöpåverkan
  • att bidra till nationella målet om ekologisk produktion
  • ökad resurseffektivitet i produktion och förädling

Pågående insatser

Greppa näringen

 Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en

Läs mer ->