3.1 Stärkt konkurrenskraft i livsmedelsnäringen

Insatsområden

Målbild 2030

Fler konkurrenskraftiga, lönsamma och växande företag i regionens livsmedelssektor.

För att nå målen behövs insatser för 

  • stöd till förverkligandet av affärsidéer inom livsmedelsproduktion som bygger regionens mervärden
  • ökad förädling, både av regionens råvaror och med råvaror utifrån
  • en effektiv rådgivning med hög tillgänglighet i hela livsmedelskedjan
  • att skapa överblick över och kommunicera möjligheterna till offentlig finansiering av utvecklingsinsatser i livsmedelssektorn

Pågående insatser