Utlysningar & finansiärer

Aktuella utlysningar

Länsstyrelsen

Jordbrukarstöd
Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket för att sköta mark och djur. 

Tillväxtverket

 

Formas

Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark.
Syftet med utlysningen är att öka kunskapen och bidra till nya lösningar för att främja kolinlagring i svensk jordbruksmark. Forskningen ska även främja en svensk livsmedelsproduktion.

Finansiärer av utvecklingsprojekt inom livsmedelssektorn

Länsstyrelsen Västerbotten
Stöd till jordbruksföretagare

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten. Läs mer om stöden till jordbruk och landsbygd här.

Stöd till landsbygdsutveckling

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden. Läs mer om stöden till jordbruk och landsbygd här.

Region Västerbotten
Stöd till regionala utvecklingsprojekt

Projektstödens syfte är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av länet. Ett regionalt projekt ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera. Läs mer om Region Västerbottens stöd till regionala utvecklingsprojekt.

Tillväxtverket har en projektdatabas som samlar alla projekt som fått regionala medel. Se gärna den för att få en känsla för vilken typ av projekt som kan beviljas medel av Region Västerbotten.

Företagsstöd

Företagsstöden ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Stöd kan lämnas för investeringar och olika typer av utvecklingsarbete. Företagsstöden kan dock inte gå till företag som arbetar med primärproduktion. Stöd till primärproduktion hanteras av länsstyrelserna, se nedan. Läs mer om Region Västerbottens företagsstöd.

Regional jordbruksforskning för norra Sverige – RJN
Stöd till forskningsprojekt

Regional jordbruksforskning för norra Sverige är ett forsknings- och utvecklingsprogram som ska stötta jordbruk speciellt anpassat för de norrländska förutsättningarna. Generellt för norra Sverige gäller att mer än 90 % av den utnyttjade åkerarealen används till odling av vall och fodersäd. Skördarna bildar basen för den produktion av mjölk och kött som utgör ryggraden i det norrländska jordbruket. Läs mer om RJN här

Jordbruksverket
Stöd till lantbrukare och verksamma på landsbygden

Jordbruksverket administrerar ett stor antal stöd med målet att stödja och utveckla svenskt lantbruk och landsbygdsutveckling. Läs mer här