Om strategin

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten är Västerbottens regionala livsmedelsstrategi. Du kan ladda ned den regionala livsmedelsstrategin här.

Livsmedelsstrategins övergripande mål

Det övergripande målet är en ökad produktion av och efterfrågan på mat från Västerbotten. Ansatsen är bred och strategin ser till hela livsmedelskedjan, från jord till bord, från primärproduktion och förädling, till konsumenter i hemmen, offentliga kök och restauranger. Strategin handlar också om de för livsmedels-kedjans viktiga stödsystem som utbildning, rådgivning och en effektiv myndighetsutövning

Läs mer om strategins insatsområden här.

Den regionala strategin är en regionalisering av den nationella livsmedelsstrategin och ska också bidra till målen i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi.

Organisation

Partnerskap: Region Västerbotten, LRF Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten

Styrgrupp: Rickad Carstedt, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten, Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten, Helen Hellmark Knutsson, landshövding, Länsstyrelsen Västerbotten.

Huvudmannaskap och kansli: Region Västerbotten har varit huvudman för processen att ta fram strategin och leder i tät samverkan med partnerskapet arbetet med genomförande och uppföljning av strategins mål.

Projektnätverket Mat i Fokus: Det informella nätverket består av projekledare och projektägare i regionala projekt för utveckling av livsmedelsnäringen. Läs mer om nätverket här.

Strategin stärker regional samverkan kring utveckling av livsmedelsnäringen

Strategin har tagits fram i ett partnerskap bestående av Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten och LRF Västerbotten. 

I arbetet med att ta fram strategin har ett stort antal aktörer – företag, intresseorganisationer, kommuner, SLU och Umeå Universitet bidragit med sin kunskap om nuläge och behov, både i ett inledande analysarbete med workshopar och underlagsrapporter och i två remissomgångar.

Den regionala livsmedelsstrategin utgör nu grunden för en fortsatt regional samverkan kring utveckling av livsmedelssektorn. 

Så här fungerar strategin

Livsmedelsstrategin har flera funktioner Strategin ska stärka en långsiktigt hållbar matproduktion genom att

• synliggöra livsmedelsproduktionen och lyfta fram regionens utmaningar och möjligheter och samt ange målbild för 2030.

• stimulera såväl privata som offentliga aktörer till samarbete och samhandling

• fungera vägledande vid prioritering av offentliga satsningar och initiativ.

• utgöra ett underlag för påverkansarbete, lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivån.

• utgöra en orientering om livsmedelssektorn i Västerbotten