3.3 Ökad export av mat och dryck till andra länder

Insatsområden

Målbild 2030

En ökad lönsam export av högförädlade och högprofilerade livsmedelsprodukter.

För att nå målen behövs insatser för 

  • att stötta livsmedelsföretag med kunskap och information som behövs för en exportsatsning
  • att öka regionens livsmedelsföretags närvaro på internationella mässor och event
  • att samordna de exportfrämjande aktörernas insatser

Pågående insatser