3.5 Det ska vara lätt att göra rätt

Insatsområden

Målbild 2030

Tillståndsgivande, kontroller och stödhantering fungerar effektivt och med ett högt förtroende mellan myndigheter och livsmedelsföretag.

För att nå målen behövs insatser för 

  • likvärdiga kontroller i länet och landet med fokus på kvalitet
  • att stärka företagens kvalitetsarbete kopplat till regelverk och myndighetskrav
  • ökad förståelse om vikten av god djuromsorg och säkra livsmedel
  • att undersöka möjligheter att skapa en lotsning i regelverken för företag i livsmedelssektorn

Pågående insatser

Aktiviteter & insatser

Aktiviteter och insatser i livsmedelsstrategins riktning På det här sidorna vill vi berätta om vilka insatser som pågår, främst i Västerbotten, men också i närområdet

Läs mer ->