Aktiviteter & insatser – [Cloned #85]

Aktiviteter och insatser i livsmedelsstrategins riktning På det här sidorna vill vi berätta om vilka insatser som pågår, främst i Västerbotten, men också i närområdet och till viss del nationellt, för att bidra till en utvecklad livsmedelsnäring. Indelningen följer den regionala livsmedelsstrategis struktur och tanken är att sidorna ska ge en överblick på vad som […]

Nyängen -Odlingslotter i Sorsele

Projektet har restaurerat gammal odlingsmark och erbjuder gratis odlingslotter till invånarna. Även förskolor och SFI har erbjudits lotter. Syftet är att öka förståelse och intresse för odling, jordbruk, renskötsel och lokalproducerad mat och att det går att odla på så nordliga breddgrader som Sorsele. Projektet drivs av Nyängen Ideell förening och finansieras av Leader Lapland […]

4.2 Ett behovsanpassat utbildningsutbud

Målbild 2030 Det finns ett utbildningsutbud inom jordbruks- och livsmedelssektorn som motsvarar näringens behov dit allt fler ungdomar och vuxna söker sig Jordbruks- och livsmedelssektorn har är väl försörjd på utbildad arbetskraft. För att nå målen behövs insatser för  samverkan mellan utbildningsanordnare och livsmedelsbranschen för att överblicka näringens behov, anpassa utbildningsutbudet och skapa en tydlig […]

4.1 Stärkt innovationskraft i livsmedelssektorn

Målbild 2030 En stärkt innovationskraft i livsmedelssektorns värdekedjor i Västerbotten och norra Sveriges ger fler nya och lönsamma produkter med högt förädlingsvärde och nya företag inom livsmedelssektorn. För att nå målen behövs insatser för  ökade forsknings- och utvecklingsinsatser på hela livsmedelskedjan, från primärproduktion och förädling till distribution och konsumtion med regionens nordliga belägenhet i fokus […]

3.5 Det ska vara lätt att göra rätt

Målbild 2030 Tillståndsgivande, kontroller och stödhantering fungerar effektivt och med ett högt förtroende mellan myndigheter och livsmedelsföretag. För att nå målen behövs insatser för  likvärdiga kontroller i länet och landet med fokus på kvalitet att stärka företagens kvalitetsarbete kopplat till regelverk och myndighetskrav ökad förståelse om vikten av god djuromsorg och säkra livsmedel att undersöka […]

3.4 Ökad attraktionskraft hos livsmedelssektorn

Målbild 2030 Livsmedelssektorn är en attraktiv bransch, med goda arbetsvillkor, jämställda arbetsplatser dit människor i olika åldrar och med olika bakgrund gärna söker sig. För att nå målen behövs insatser för  att livsmedelsbranschen ska erbjuda en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och säkra arbetsplatser en ökad jämställdhet i branschen att underlätta för utrikesfödda att bli delaktiga […]

3.3 Ökad export av mat och dryck till andra länder

Målbild 2030 En ökad lönsam export av högförädlade och högprofilerade livsmedelsprodukter. För att nå målen behövs insatser för  att stötta livsmedelsföretag med kunskap och information som behövs för en exportsatsning att öka regionens livsmedelsföretags närvaro på internationella mässor och event att samordna de exportfrämjande aktörernas insatser Pågående insatser

3.2 Försäljning, distribution och förädlingsfunktioner

Målbild 2030 Det finns en effektiv infrastruktur för försäljning och distribution av livsmedel – i hela kedjan från råvara, förädling, paketering, distribution till försäljning – i hela länet. För att nå målen behövs insatser för  att utveckla försäljningskanaler som skapar ökad lönsamhet genom möten mellan kund och producent att öka närvaron av närproducerade livsmedel i […]

3.1 Stärkt konkurrenskraft i livsmedelsnäringen

Målbild 2030 Fler konkurrenskraftiga, lönsamma och växande företag i regionens livsmedelssektor. För att nå målen behövs insatser för  stöd till förverkligandet av affärsidéer inom livsmedelsproduktion som bygger regionens mervärden ökad förädling, både av regionens råvaror och med råvaror utifrån en effektiv rådgivning med hög tillgänglighet i hela livsmedelskedjan att skapa överblick över och kommunicera möjligheterna […]

2.3 Trygg livsmedelsförsörjning i vardag, vid händelse av kris och ytterst krig

Målbild 2030 God och säker tillgång till mat bidrar till trygghet i vardagen och beredskap att hantera fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst krig För att nå målen behövs insatser för  att samtliga kommuner arbetar fram beredskapsplaner för livsmedelsförsörjning inom samhällsviktig verksamhet som kommunen ansvarar för såsom skola, vård och omsorg utifrån hela hotskalan att […]