Värdekedjan för vilda bär utvecklas i projekt

FINEST och Faichain, två pågående projekt, RISE  FINEST -mer bär i svenska livsmedel En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Projektet kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocesser. Syftet är att bygga kunskap för att skapa […]

SLU utvecklar norrländskt jordbruk genom forskning

Ett flertal forskningsprojekt, Norrländsk jordbruksforskning, SLU, Umeå:   Klimatet i norra Sverige karakteriseras av en tämligen kort och sval vegetationsperiod med god vattentillgång, hög ljusinstrålning och mycket långa dagar, samt en vinter med långvarigt snötäcke. Detta är gynnsamt för tillväxt och kvalitet hos gräs. Vallen har därför en dominerande ställning i odlingslandskapet och mjölk- och köttproduktionen […]

Förstudie om förutsättningar för att etablera ett “Northern Food Lab”

UPPLEV Norr, Förstudie, Luleå tekniska universitet  tillsammans med RISE och Hushållningssällskapet   Målet med studien är att kartlägga kompetenser och resurser inom livsmedelsproduktion i norra Sverige för att i nästa steg etablera ett “Northern Food Lab” med fokus på utveckling av innovativ och hållbar mat- och dryckesproduktion för att stötta småskaliga producenter inom norrländsk livsmedelsindustri […]

Forskning om vilda bär som potential för regional utveckling

Vilda bär i förändring, pågående projekt, Umeå Universitet   I det här Formasfinansierade forskningsprojektet undersöker Umeå Universitet, Institutionen för geografi hur  vilda bär kan bli resurs med för att utveckla glesbygdsområden och kopplar samman det med migrantarbetskraftens förutsättningar.  Bärindustrin fungerar som ett forskningsexempel på  ett globalt system som besitter potential till att skapa regional utveckling […]

Digitala steget – för digital mognad i besöksnäringen

Digitala Steget, pågående projekt, Region Västerbotten Turism Digitala steget  riktar sig till alla besöksnäringsföretag som behöver höja sin digitala kunskap och närvaro.  De digitala verktygen för marknadsföring, informationsspridning och bokning inom besöksnäringen blir fler och fler. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur […]