Film: Hur fungerar kontrollen av primärproduktion?

Hur fungerar den offentliga kontrollen av primärproducenters verksamhet? Länsveterinär Annelie Grip Hansson på Länsstyrelsen Västerbotten reder ut detta i filmen Hur fungerar den offentliga kontrollen som producerats inom ramen för Matkompassen. Se filmen  direkt här: Matkompassen – med fokus på livsmedelslagstiftningen! – YouTube   Läs mer om Matkompassen här: https://www.matkompassen.info/producent/      

Ungdomar reflekterar över val av mat

Matvalet, Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten. MatValet är ett skolprogram där högstadieungdomar får möjlighet att reflektera kring hållbar produktion och konsumtion av mat. Ett digitalt platsoberoende skolmaterial och en interaktiv utställning kommer att vara tillgängligt från maj 2022 vid Exploratoriet i Skellefteå. Läs mer om programmet på:  https://exploratoriet.se/matvalet/   Matvalet har utarbetats inom ramen för projektet Matkompassen -fler unga […]

Utveckling och diversifiering med Matkompassen

Matkompassen -inspiration och motivation, Länsstyrelsen Västerbotten   Projektet ska syfta till att digitalt inspirera småskaliga livsmedelsföretag i Västerbotten om hur de på olika sätt kan utveckla eller diversifiera den egna verksamheten.  Läs mer här https://www.matkompassen.info/om-matkompassen/  

Greppa näringen

 Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel. Mer information på Länsstyrelsens hemsida: Kompetensutveckling och rådgivning | Länsstyrelsen Västerbotten lansstyrelsen.se) Mer information på Greppa näringens hemsida: Greppa – Greppa    

Råd för skötsel av ängs- och betesmarker

Rådgivning för skötsel av ängs- och betesmarker, Länsstyrelsen Västerbotten. Naturliga ängs- och betesmarker hör till de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet och dom är värda att bevaras för den biologiska mångfalden. Många arter som idag är rödlistade (hotade arter) har koppling till ängs och betesmarker.  Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar […]

Markförmedling

Markförmedling, Länsstyrelsen Västerbotten. Ett rikt odlingslandskap är ett av Sveriges 16 miljömål. Mycket av den odlings- och betesmark vi har i vårt län tenderar att växa igen då bristen på djurhållare ökar på många platser. Länsstyrelsens markförmedling ger djurhållare och odlingsintresserade, som saknar egen mark, möjlighet att söka mark och markägare har i sin tur […]

Stöd för medvetna livsmedelsval

Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten Vad vi äter påverkar vår hälsa, men också platsen vi bor på. Sverige och länets regionala livsmedelsstrategi ska verka för fler medvetna matval. På Matkompassens hemsida kan du få stöd och tips på hur du gör ett medvetet val av mat.   https://www.matkompassen.info/medvetna-matval/ LF 2022-00-0

Matkompassen – inspiration och motivation

Matkompassen -Inspiration och motivation, pågående projekt, Länsstyrelsen Västerbotten r Projektet ska verka för att möta efterfrågan genom att sprida kunskap om livsmedelsproduktionens mervärden i länet Västerbotten. Projektet pågår mellan 2020-06-01 och 2022-12- 31 och medfinansieras av Landsbygdsprogrammet Läs mer här https://www.matkompassen.info/om-matkompassen LF 2022-00-00  

Hitta den lokala maten

Matkompssen, Länsstyrelsen Västerbotten Det ska vara enkelt att hitta maten som produceras i Västerbotten. Matkompassen – Länsstyrelsen Västerbotten försöker samla länetsalla livsmedelsproducenter på en och samma plats, allt för att ökatillgängligheten till lokal mat. Varje producent presenteras med text och bildpå hemsidan och därtill kan besökaren söka och filtrera utifrånproduktkategorier och även få svar om […]

Förstudie: Mat och naturupplevelser längs Vindelälven

Biosfärsområdet med mat och naturupplevelser i fokus, förstudieprojekt, Route, Gastronomique Projektet utgör en förstudie inför ett större utvecklingsprojekt som planeras omfatta allt från “ax till mat på tallrik” med olika aktörer som matproducenter, restauranger, matställen, caféer och butiker samt sevärdheter och besöksmål med naturupplevelser. Förstudien ska göras i samarbete med främst Biosfärområdet Vindelälven- Juhtatdahka, Hela […]