Förstudie: Arctic Food Innovation Hub

I Västerbotten och i viss mån norra Sverige saknas ett väl utvecklat innovations- och näringslivsfrämjande system med inkubatorer, finansiärer och näringsutvecklare inom livsmedel. Både nationella och regionala aktörer, såväl inom forskning som offentliga aktörer och näringsliv, finns där, men strukturer för samarbete, samhandling och kompetensfrämjande aktiviteter saknas idag. Likaså saknas systematiskt och långsiktigt arbete för […]

Underlagsrapport: Vem tar över gården?

Rapporten beskriver orsaker till utmaningarna med att åstadkomma ägarskiften i jordbruksföretag och lägger också ett antal förslag till fortsatt arbete för att underlätta ägarskiften. Underlagsrapport: Vem tar över gården? är framtagen av LRF Västerbotten och Region Västerbotten i samverkan och utgör ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

Underlagsrapport: Utbildning och kompetensförsörjning

Rapporten beskriver hur utbildningslandskapet ser ut för utbildningar inom livsmedelssektorn. Rapporten pekar på ett antal möjligheter och behov och lägger flera förslag till fortsatt arbete för att skapa ett utbildningssystem som möter näringens behov. Underlagsrapport: Utbildning och kompetensförsörjning är framtagen av Region Västerbotten som ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

Underlagsrapport: Lokal mat i offentliga kök

Rapporten beskriver möjligheter och utmaningar med att öka andelen närproducerade livsmedel i offentliga kök, i till exempel skolor och äldreboenden. Underlagsrapport: Lokal mat i offentliga kök är framtagen av Region Västerbotten  som ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

Underlagsrapport: Logistik och transport av livsmedel

Rapporten beskriver utmaningarna kring att transportera livsmedel från leverantör till kund och lägger ett antal förslag på fortsatt arbete. Rapporten är framtagen av Region Västerbotten och är ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

Underlagsrapport: För en tryggad livsmedelsförsörjning i Västerbotten

Rapporten beskriver behovet av en trygg livsmedelsförsörjning och krisbereskap. Rapporten tar också upp de utmaningar som finns inom området och hur ansvarsfördelningen för livsmedeslförsörjningen ser ut vid en kris. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Västerbotten som ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

Underlagsrapport: Småskalig livsmedelsproduktion och försäljningsvägar

Rapporten beskriver möjligheter och utmaningar kring småskalig livsmedelsproduktion och framväxten och behovet av nya för livsmedelsproducenter att nå kunderna. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Västerbotten och utgör en underlagsrapport till den regionala livsmedelsstrategin.

Underlagsrapport: Miljö & Klimat

Rapporten beskriver livsmedelsproduktionens miljö- och klimatpåverkan och hur vi kan arbeta för att minska negativa miljö- och klimateffekter. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen i Västerbotten och utgör ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

Underlagsrapport: Regler och villkor

Rapporten beskriver de mervärden som svensk lagstiftning ger för kvaliteten på maten. Den tar också upp vikten av en effektiv och rättssäker myndighetsutövning .Rapporten  är framtagen av länsstyrelsen i Västerbotten som ett underlag för formandet av den regionala livsmedelsstrategin.