I Västerbotten och i viss mån norra Sverige saknas ett väl utvecklat innovations- och näringslivsfrämjande system med inkubatorer, finansiärer och näringsutvecklare inom livsmedel. Både nationella och regionala aktörer, såväl inom forskning som offentliga aktörer och näringsliv, finns där, men strukturer för samarbete, samhandling och kompetensfrämjande aktiviteter saknas idag. Likaså saknas systematiskt och långsiktigt arbete för att attrahera livsmedelsrelaterade etableringar till regionen. Region Västerbotten och Umeå kommun gav därför Research Institutes of Sweden (RISE) och SLU Holding i uppdrag att undersöka vad som krävs för att bygga upp en samverkansplattform för utveckling och innovation i Västerbotten och norra Sverige kallad Arctic food innovation hub.

Förstudien genomfördes mellan april och december 2023 i en arbetsprocess med intervjuer, workshops, jämförande studier och skrivbordsanalys av befintliga rapporter.  Med avstamp i de behov som identifierats samt de framgångsfaktorer som fångats upp från befintliga utvecklingskluster i södra Sverige har ett förslag tagits fram på hur en Arctic food innovation hub skulle kunna byggas upp. I nästa steg behövs långsiktig finansiering, en kompetent och oberoende värdorganisation samt ett inkluderande arbetssätt som underlättar bred samverkan.

Filtyp: pdf
Kategorier: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Författare: Anna-Karin Karlsson, RISE