Greppa näringen

 Projektet Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du som lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker användning av växtskyddsmedel. Mer information på Länsstyrelsens hemsida: Kompetensutveckling och rådgivning | Länsstyrelsen Västerbotten lansstyrelsen.se) Mer information på Greppa näringens hemsida: Greppa – Greppa    

Råd för skötsel av ängs- och betesmarker

Rådgivning för skötsel av ängs- och betesmarker, Länsstyrelsen Västerbotten. Naturliga ängs- och betesmarker hör till de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet och dom är värda att bevaras för den biologiska mångfalden. Många arter som idag är rödlistade (hotade arter) har koppling till ängs och betesmarker.  Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som går i restaureringstankar […]

Nyängen -Odlingslotter i Sorsele

Projektet har restaurerat gammal odlingsmark och erbjuder gratis odlingslotter till invånarna. Även förskolor och SFI har erbjudits lotter. Syftet är att öka förståelse och intresse för odling, jordbruk, renskötsel och lokalproducerad mat och att det går att odla på så nordliga breddgrader som Sorsele. Projektet drivs av Nyängen Ideell förening och finansieras av Leader Lapland […]