Ungdomar reflekterar över val av mat

Matvalet, Matkompassen, Länsstyrelsen Västerbotten. MatValet är ett skolprogram där högstadieungdomar får möjlighet att reflektera kring hållbar produktion och konsumtion av mat. Ett digitalt platsoberoende skolmaterial och en interaktiv utställning kommer att vara tillgängligt från maj 2022 vid Exploratoriet i Skellefteå. Läs mer om programmet på:  https://exploratoriet.se/matvalet/   Matvalet har utarbetats inom ramen för projektet Matkompassen -fler unga […]

Ny satsning på kompetenslyft i livsmedelsindustrin i norr

Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB (IUC) har beviljats medel från Tillväxtverket för att genomföra projektet Kompetenslyft i livsmedelsindustrin i norr. Projektet pågår från mars 2022 till 31 december 2023. Projektet ska ge en fördjupad bild av kompetensförsörjningsbehoven i livsmedelsindustrin i Västerbotten och Norrbotten och ta fram modeller för hur företag kan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. 5-10 […]