Förutsättningar för livsmedelsnäringens utveckling med koppling till Livsmedelsstrategin 2.0 

Den 18 april samlades aktörer inom livsmedelsbranschen på inbjudan av landsbygdsminister Peter Kullgren för att diskutera förutsättningarna för hur svensk livsmedelsproduktion ska utvecklas på både kort och lång sikt.  

Varför har en uppdatering av livsmedelsstrategin dröjt? Kullgren förklarar att det är “av stor vikt att arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 går i takt med andra viktiga processer. Det pågår just nu ett arbete för att ta fram propositioner om såväl forskning och innovation som totalförsvaret … Och den kommande budgetpropositionen är givetvis mycket viktig i sammanhanget. Alla de här processerna behöver samordnas så bra som möjligt, och ett regeringsbeslut om Livsmedelsstrategin 2.0 planeras därför under hösten.” 

Kullgren lyfte fram att behovet av att förenkla, förbättra service och myndighetsbemötande har betonats i samtal med företrädare för livsmedelskedjan, och att det är viktigt att fokusera på för att öka konkurrenskraften hos företagen. 

Vilka åtgärder har regeringen infört hittills? Kullgren berättar att “Regeringen har förstärkt EU:s krisstöd till jordbruket genom ökad nationell medfinansiering. Återbetalning av skatten för jordbruksdiesel, slopat indexeringen av drivmedelsskatter, infört fasta slakteriavgifter samt sänkt reduktionsplikten.” 

– De här åtgärderna kommer göra skillnad för lönsamheten och konkurrenskraften redan när vi går in i 2024, och de hade inte blivit av om regeringen inte prioriterat arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0 väldigt högt, sade han. 

Läs mer här:  

https://www.regeringen.se/artiklar/2024/04/landsbygdsministern-diskuterade-forutsattningarna-for-livsmedelsproduktionens-utveckling-med-koppling-till-livsmedelsstrategin-2.0

Exempel på föreslagna åtgärder: 

https://www.regeringen.se/contentassets/f68b0168613b49258127cbaca384b76e/exempel-pa-atgarder-for-forenkling-och-starkt-konkurrenskraft.pdf