Rapporten beskriver behovet av att värna jordbruksmark och annan livsmedelsproducerande mark. och tar upp förslag på fortsatt arbete. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen Västerbotten som ett underlag till den regionala livsmedelsstrategin.

File Type: pdf
Categories: Rapporter-Mer mat från Västerbotten
Tags: fysisk planering PBL exploatering värna jordbruksmark