Den samiska kulturarvet är en viktig del av Västerbotten. Traditioner och sätt att producera mat som vi behöver ta tillvara på, men också ta hänsyn till i den regionala livsmedelsstrategin. I samarbete med Svenska Samernas Riksförbund arrangerades en workshop för att lyfta de behov och förutsättningar som finns hos samiska livsmedelsaktörer.

Livsmedelsproduktion bidrar till biologisk mångfald och ett kulturlandskap vi vill leva i. Det handlar om tradition och innovation – matkulturen förankrar oss i den trakt vi kommer från. Livsmedelsaktörer, studenter, representanter från SSR, Åsele och Vilhelmina kommun, Region Västerbotten och Umeå universitet samlades i Vilhelmina i mitten av februari för att diskutera kring samisk livsmedelsproduktion och samverkan, och hur det vävs in i Västerbottens livsmedelsstrategi som tas fram under våren 2019.

Den regionala livsmedelsstrategin syftar till att lyfta och tydliggöra vilka behov, möjligheter och utmaningar som finns i länet. Strategin ska också utgöra en kunskapsbas för livsmedelsnäringen samt fungera som stöd för prioriteringar vid satsningar och utdelning av medel.

Vad behövs för en säker framtida livsmedelsförsörjning i Sàpmi?

  • Balanserad näringslivsutveckling genom småskaligt företagande.
  • Samverkan mellan mindre aktörer för att utöka nätverk, utbyta kunskap, produkter och samordna marknadsföringsinsatser.
  • Samverkan i större utsträckning mellan Sametinget, Slow food Sapmi och SSR.
  • Önskemål från producenter om förenklade processer och anpassade regelverk, vilket i sin tur bidrar till att fler startar företag.
  • Önskemål från producenter om utbildningar kring regelverk och småskalig slakt för ansvarsfull konsumtion och tillvaratagande av hela råvaran.
  • Det finns regler för tamdjur och vilda djur, men renarna är mitt emellan. Det behövs en separat lagstiftning för renar.
  • Tillvarata kunskapen som finns hos äldre generationer.

Vad händer nu?

Tankar och inspel från seminariedagen vägs in i arbetet med livsmedelsstrategin. Fortsatt nära kontakt och samarbete organisationerna emellan.

Arbetet med att bearbeta insamlat material påbörjas för att utforma Västerbottens regionala livsmedelsstrategi.