Länk för nedladdning – Mer mat från Västerbotten – remissversion 2021-03-22

Vi vill uppmana alla som är intresserade av att utveckla livsmedelsnäringen i Västerbotten att läsa och komma med just era perspektiv och kommentarer på förslaget. Här är några frågeställningar som vi gärna vill ha era synpunkter på:

  • Målen: Har vi satt rätt mål? Har vi verktyg på regional och lokal nivå för att arbeta mot dem?
  • Insatser: Har vi föreslagit rätt insatser för att nå målen? Saknas viktiga insatsområden?
  • Nuläge: Beskriver texterna i strategin förutsättningarna och nuläge i Västerbotten på ett korrekt sätt?
  • Inom vilka insatsområden vill och kan ni i er roll som myndighet, företagare, intresseorganisation eller enskild dela i arbetet med förverkligande av strategin, och att ta fram konkretiserade handlingsplaner?

Vi behöver era svar senast den 23 april. 

Remissvaren ska ställas till regionalutveckling@regionvasterbotten.se  

Märk svaren med Livsmedelsstrategi, så att de hamnar på rätt plats i diariet. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren.


Syfte och mål
Livsmedelsstrategins övergripande mål är en att skapa en ökad efterfrågan och produktion av livsmedel från Västerbotten. Strategin ska också bidra till måluppfyllelse i den nationella livsmedelsstrategin och den regionala utvecklingsstrategin 


Dialog och samverkan
Remissförslaget till strategi har tagits fram i nära samverkan mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten. En serie samverkansmöten och seminarier har genomförts under de senaste åren där livsmedelsnäringens aktörer lyft in synpunkter och förutsättningar för en utveckling av livsmedelsbranschen i Västerbotten som ligger till grund för förslaget. 


Om upplägg och innehåll i livsmedelsstrategin
Strategins inledande del beskriver utgångspunkterna för strategin och dess funktion. Inledningsvis beskriver vi också den potential som finns för en ökad produktion av livsmedel i Västerbotten. En fördjupning av potentialen finns i medföljande bilaga.

Därefter följer det som är den egentliga strategin. Strategin är uppdelad i fyra strategiska områden som anknyter till den nationella strategins områden. Inom varje strategiskt område finns ett antal insatsområden med målbilder, insatser och en övergripande beskrivning av vilka intressenter som är viktiga i genomförandet av insatserna, samt vilken av samarbetsparterna – regionen, länsstyrelsen eller LRF som bär huvudansvaret för att initiera insatser och följa utvecklingen. De beskrivande texterna beskriver nuläge och förutsättningar och ska fungera som en förklaring och motivering till förslagna mål och insatser.  Idén med faktarutorna är att de ska innehålla information som inte direkt anknyter till mål och insatser men som ändå är av intresse i sammanhanget. 

Versionen som går ut nu saknar vissa figurer och bilder och strategin kommer att layoutas efter att den slutgiltiga versionen har beslutats. 


Förverkligande av strategin
Strategin innehåller ett antal insatsområden där mål och insatser föreslås. Vår tanke är att fördjupa arbetet inom respektive insatsområde och söka samarbete med relevanta aktörer för att arbeta tillsammans med att arbeta mot målen i strategin. Tanken är också att i det fortsatta arbetet ta fram lämpliga indikatorer för målen – det vill säga, att hitta ett sätt att mäta utvecklingen i förhållande till dem mål som satts upp.  


Beredning och beslut
I januari 2021 gick ett tjänstemannaförslag ut på remiss till över 700 enskilda personer som vi på något sätt varit i kontakt med i samband med arbetet, eller personer som vi tror kan vara intresserade. Det kom in många synpunkter. Det viktigaste som framkom av svaret var att man ville se tydligare insatser och ansvarsfördelning. Detta har vi nu arbetat in i strategin. Även andra värdefulla förslag till förändringar inkom. En del av dem har vi arbetat in, men vissa värdefulla synpunkter har vi ännu inte har hunnit inarbeta, men vi kommer att ta dem i beaktande inför formandet av slutversionen.

Den nu föreliggande remissversionen är politiskt godkänd för utskick, av regionala utvecklingsnämnden den 17 mars 2021. Vi behöver era svar senast den 23 april. Beslut om regional livsmedelsstrategi väntas tas av regionala utvecklingsnämnden senare i vår.