Mer mat från Västerbotten, sidor (lämpligt för utskrift och skärm) Länk
Mer mat från Västerbotten, uppslag (lämpligt för skärm) Länk
Utkast Handlingsplan Länk

Västerbottens arbete med livsmedelsstrategi har skett inom ramen för samverkan mellan de olika relevanta aktörerna inom livsmedelsnäringen. Det har skett genom en serie samverkansmöten och seminarier under de senaste åren där livsmedelsnäringens aktörer lyft in synpunkter och förutsättningar för att göra det möjligt att bevara och utveckla en av de viktigaste näringarna för ett gott liv i Västerbotten. 

Arbetet har samordnats av Region Västerbotten, tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten och LRF Västerbotten. Samverkan mellan aktörer är en förutsättning för att utmaningar kan bemötas och potentialer tas till vara i hela kedjan, i syfte att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja. 

Remissdokumentet är resultatet av den beredning som skett på tjänstepersonsnivå och remissförfarandet gör det möjligt för alla att framföra synpunkter och förändringsförslag inför den slutliga beredningen hos de tre organisationerna Länsstyrelsen, LRF och Region Västerbotten inför behandling och fastställande politiskt i Region Västerbotten. Vår målsättning har varit att skapa en bred involvering i utformandet av den regionala livsmedelsstrategin. Denna version är därför inte slutligt färdigställd utan nu kommer förslaget ut på remiss för att vi ska få möjlighet att lyssna in synpunkter och tankar i den fortsatta utformningen inför beslut under våren 2021.

I anslutning till remissen finns även ett utkast till handlingsplan för strategin. Detta dokument är inte uppe för remiss och kommer inte att behandlas i remissförfarandet. Istället är det ett exempel på hur arbetet kan komma att konkretiseras efter att strategin har fastställts.

Remisstiden är satt till och med den 15 februari 2021. Remisserna ska ställas till Region Västerbotten, regional utvecklings officiella mailadress regionalutveckling@regionvasterbotten.se Märk svaren med Livsmedelsstrategi, så att de hamnar på rätt plats i diariet. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren.

(Strategin saknar ännu ett par bilder och någon figur behöver ytterligare grafisk utformning)