Om mer mat från Västerbotten

 

En regional livsmedelsstrategi för Västerbotten

Det övergripande syftet är enkelt uttryckt att det ska produceras mer mat i Västerbotten. För att nå dit behöver vi ta fram en strategi med mål och förslag till insatser. Vi behöver också tillsammans forma ett arbetssätt, en samarbetsplattform, där vi kan förverkliga de ambitioner vi lägger fast i strategin.

Varför ska vi producera mer mat i Västerbotten?

Livsmedelsnäringen bidrar till jobb och tillväxt. Jordbruket i länet genererar mer än 2000 arbetstillfällen och företagen som förädlar livsmedel bidrar med nästan lika många. Och de kan bli många fler.

I Västerbotten finns goda förutsättningar att producera mat på ett sätt som är hållbart när det gäller faktorer som klimat, miljö, livsmedelskvalitet och djurskydd. Ett hållbart jordbruk är också viktigt för att bevara den biologiska mångfalden i landskapet.  Idag har Sverige en självförsörjningsgrad på ca 50 procent. I en orolig värld är det lite för lite. Världen behöver mer mat och den kan i lite högre utsträckning gärna komma från Västerbotten.

En stark livsmedelsnäring med många fina produkter, som bygger på både tradition och nytänkande bidrar till invånarnas stolthet över den plats vi bor på och en stark matkultur kan också locka besökare till länet. Dagens turister vill äta god mat med lokal prägel.

Från jord till bord

För att öka matproduktionen behöver vi jobba med hela livsmedelsnäringens värdekedja. Processen att ta fram en livsmedelsstrategi kommer därför att lyfta utmaningarna och möjligheterna från primärproduktion via förädling och distribution till konsumentledet.

Ett tematiskt upplägg med fokusområden

Ambitionen att stärka livsmedelsnäringen är ett brett åtagande. För att göra det hanterbart har vi delat upp arbetet i 12 fokusområden. För varje fokusområde ska vi ta fram en analys av nuläget, inventera behoven, ta fram förslag till mål och åtgärder och i mesta möjliga mån sätta igång och jobba med konkreta projekt. Arbetet pågår under 2018. Ambitionen är att skapa stor delaktighet från många olika slags aktörer. Alla som är intresserade ska kunna vara med och bidra med sin kompetens. 

Vad innehåller en livsmedelsstrategi?

Strategin kommer att innehålla en övergripande analys av nuläget och vad som behöver göras för att stärka livsmedelsnäringen. Den kommer att fastställa mål för utvecklingen och beskriva hur näringsliv, myndigheter, forsknings- och utbildningsväsendet och andra aktörer fortsättningsvis ska arbeta tillsammans för att utveckla livsmedelsnäringen

Organisation

Region Västerbotten är huvudman för processen och arbetar i nära samarbete med LRF Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten. Tillsammans arbetar vi för att mobilisera en mycket stor mängd berörda aktörer.

Preliminär tidplan

  • 2017 Uppstart av arbetet.
  • 2018 Arbete med nulägesanalys, förslag till insatser och mål och att mobilisera för samhandling och genomförande.
  • 2019 Sammanställa underlag, remissa, diskutera och fatta beslut om strategin.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

E-postadress
Namn
Ja tack!
 Skicka mig nyhetsbrevet för Mer mat från Västerbotten

Vår sida är under uppbyggnad men snart kommer den vara klar!

Tills dess kan du läsa den nya livsmedelstrategin här:

För webbvisning:

Regional livsmedelsstrategi högupplöst

Regional livsmedelsstrategi lågupplöst

För utskrift:

Regional livsmedelsstrategi högupplöst

Regional livsmedelsstrategi lågupplöst

Har du ytterligare funderingar?
Kontakta Lena Friborg
Skicka ett mejl ->
Ring: 070-316 37 22

Mer mat från Västerbotten är ett samarbete mellan