Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Hur ser utbildningslandskapet ut för arbetskraft inom livsmedelsnäringen idag i Västerbotten?
  • Fyller de utbildningar som finns idag det behov som finns på arbetsmarknaden och för tillkomst av nya entreprenörer/företag?
  • Hur kan vi förändra utbudet av utbildning så att det matchar både arbetsmarknad, tillkomst av nya entreprenörer/företag samt nysvenskars och ungdomars intressen?
  • Vilka behov finns av gymnasial vuxenutbildning samt eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning (Yh), för inträde eller karriärväxling inom området?

Lägesrapport, september 2018

I dagsläget är fokus riktat mot datainsamling för sammanställning av nulägesanalys gällande utbildningsvägar och vårt befintliga utbildningslandskap. Framöver kommer djupintervjuer att genomföras, både inom utbildningsväsendet och bland företag. Syftet är att skapa en breddad bild och vidare förståelse.


Samlad rapport, maj 2019

Rapport Utbildning och kompetensförsörjning


Kontakt:

Annika Svensson, utvecklingsledare Yrkeshögskoleutbildning, Umeå kommun
070-330 77 88, annika.svensson.2@umea.se