Det varma klimatet under sommaren 2018 var inte bara en fröjd för semesterfirare, utan också en bidragande faktor till torka och uteblivna skördar för våra lantbrukare. Den 18 september höll Länsstyrelsen Västerbotten ett seminarium och workshop kring ämnet och vilka åtgärder nu som bör tas till. Syftet med dagen var att skapa en gemensam bild av läget i Västerbotten och att diskutera vad olika aktörer kan göra för att minska de negativa effekterna för lantbruket.

Lotta Folkesson, LRF, berättande om torkans effekter och kostnader nationellt, och om den täta dialog som idag pågår med både myndigheter och bransch. LRF har initierat en bättre samordning mellan myndigheterna för att lyfta och hantera sakfrågor som dispens för ekologiska producenter, regler för transport av grovfoder och att avvikelser direkt kopplade till torkan inte ska ge avdrag på stöden vid kontroller.

Bengt Johnson, Jordbruksverket, pratade kring torkans effekter på Europa  och vilka effekter den haft på skördarna i Sverige. Han berättade också om de anpassningsåtgärder som man gjort och behöver göra för att mildra effekterna. För att underlätta har Jordbruksverket bland annat tillåtit skörd på arealer som anmälts som träda, ökat förskottsutbetalningarna för vissa stöd till 85 procent, medgivit vissa undantag för beteskravet för mjölkkor och gett möjlighet för dispens när det gäller användningen av konventionellt foder i ekologisk produktion. Regeringen beslutade också om ett stödpaket till som omfattar 460 miljoner 2018 och 700 miljoner 2019. Det mesta av pengarna fördelas till enskilda lantbrukare, men en mindre del kommer att användas för subventionerad rådgivning för lantbrukare.

Dagens deltagare genomförde gruppdiskussioner där ett antal frågor besvarades för att ge förslag på långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Ingen har rådighet över samtliga åtgärder, och en del av dem kan inte genomföras på regional nivå. Därför är det upp till varje enskild aktör att utifrån sina förutsättningar ta till sig och agera på bästa sätt.

Följande åtgärder föreslogs på kort sikt:

 • Tidig kontakt med bankerna när ekonomiska problem uppstår, och att bankerna agerar proaktivt och uppsökande.
 • Enklare hantering av stödmedel.
 • Kommuner och landsting bör köpa in svenskproducerade livsmedel i större utsträckning.
 • Matchmaking mellan företagare som är i behov av foder och de som är i behov av att sälja.
 • Rådgivning kring likviditet och foderplanering i linje med Jordbruksverkets satsning.

Följande åtgärder föreslogs på lång sikt:

 • Helhetsrådgivning för företagen gällande foder, ekonomi och planering av djurhållning och foderproduktion. Något som leder till långsiktig konkurrenskraft.
 • Kompetensutveckling för företagarna.
 • Strategi för generationsskiften.
 • Utbildning för personal i offentliga kök för att öka möjligheterna att tillaga mat från lokala råvaror.
 • Att arbetet med den regionala livsmedelsstrategin leder till konkreta åtgärder för att stärka länets jordbruk.
 • Utvecklade läroplaner för att skolungdomar ska lära sig mer om livsmedelsproduktion.
 • Opinionsbildning, påverkansarbete och tätare dialog med regionala politiker.

Efter dagen kunde följande slutsatser dras:

 • Västerbotten tillhör de län som klarat sig lite bättre när det gäller de direkta effekterna av torkan, dvs den påverkan den haft på skördarna 2018. Vi är dock inte skadeslösa. Även om man kanske klarar av att få in tillräcklig mängd grovfoder på en del gårdar har kvaliteten blivit lidande. Det leder till större behov av inköpt kraftfoder.  Variationen i länet är stor och det finns också gårdar som har brist på grovfoder.
 • Kostnaderna för foder och andra förnödenheter (t.ex. strö) kommer att bli högre. Inte bara på grund av ett större inköpsbehov utan också därför att priserna kommer att gå upp.
 • Utsäde inför nästa år kan bli en bristvara. Samtidigt har lantbrukarna i år legat långt fram i planeringen av inköpen, vilket gör det lättare för de företag som säljer förnödenheter att i tid kunna se vilka behov som finns och därmed säkra tillgången på lämpliga sorter..