Syftet med arbetet inom fokusområdet är framförallt att förbättra möjligheterna att ta tillvara på brukningsvärd jordbruksmark.

Frågeställningar som fokusområdet behandlar:
  • Vad är brukningsvärd jordbruksmark?
  • Finns brukningsvärd jordbruksmark i Västerbottens län?
  • Hur behandlas jordbruksmark i kommun­ernas översiktsplaner?
  • Hur ser kommunerna på sina möjlig­heter att hantera brukningsvärd jordbruksmark?
  • Hur kan kunskaperna öka hos kommun­erna om hushållning av brukningsvärd jord­bruksmark och hur den kan hanteras i den fysiska planeringen?

Samlad rapport, maj 2019

Fysisk planering för ökad livsmedelsproduktion


Kontakt:

Marita Alatalo, Samhällsplanerare
Samhällsutvecklingsenheten Länsstyrelsen Västerbotten
marita.alatalo@lansstyrelsen.se