Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten arrangerade Region Västerbotten, LRF och Länsstyrelsen Västerbotten en branschdialog kring upphandling av mat till offentliga kök. Dagens arrangemang var en uppstart för fokusområdet Livsmedel i offentliga kök. På plats fanns närmare 50 deltagare från kommuner och offentlig sektor i länet. Under dagen lyftes goda exempel och utrymme gavs för gruppdiskussion.

Upphandlingsmyndigheten har tilldelats Livsmedelsuppdraget, vilket innebär att de ska hjälpa till för att stärka kompetensen hos upphandlande myndigheter enheter genom målgruppsanpassat informationsspridning, branschdialoger och att lyfta goda exempel. Men också bidra till en konkurrenskraftig livsmedelssektor samt verka för att offentlig sektor ska kunna ställa krav och välja de livsmedel som motsvarar samhällets ambitioner gällande t.ex. djurskydd.

Oavsett vad livsmedelsstrategin säger så gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna, och det gället att synka de två delarna med varandra. I sin tur leder det till sunda offentliga affärer för en hållbar framtid. Det ska vara enkelt att göra upphandlingar.

Politiska intentioner för livsmedelsupphandling

Den politiska intentionen har haft stor betydelse för upphandlingen inom offentlig sektor, och stöttar kommunernas ambitioner. Arbetet med livsmedelsstrategin ger extra kraft och fokus till de höga ambitionerna som offentlig sektor har kring livsmedel.

 • Livsmedelnsstrategins mål syftar till att vara i mål 2030. Tanken är att den sedan ska ligga fast och bestå av långsiktiga mål som ska arbetas mot.
 • Den svenska offentliga upphandlingens krav på livsmedel och måltidstjänster sa vara i nivå med de krav som ställs på svensk produktion.

Erfarenheter från en mindre leverantör
Grönsaksfabriken är en regional grönsaks- och rotsaksförädlare samt delvis grossist, som gjort resan till att bli direktleverantör till offentlig sektor. På plats fanns VD Magnus Conradzon för att berätta om företagets resa, och belysa fördelar med att ha mindre leverantörer i offentlig upphandling.

– Det viktigaste har varit att kunna utvecklas tillsammans med kunden. Den offentliga sidan har varit förstående för de brister som funnits, menade Magnus Conradzon, VD Grönsaksfabriken.

Största fördelarna med att leverera till offentlig sektor:

 • Bra kontroll och dialog med underleverantörer (utveckla)
 • Ökad trygghet för producenten då antal år och volym är fast
 • Stor förståelse från kunden
 • Många positiva erfarenheter – större volymer och högre krav har utvecklat företaget till det bättre

Fördelar för offentlig sektor med att välja en mindre leverantör:

 • Beställaren har möjlighet att påverka, en liten leverantör är förändringsbenägen och på tå för att möta krav.
 • Större möjlighet att upphandla lokala produkter och hantera mindre volymer.
 • Unikt utbud av regionala produkter
 • Skapar lokal samhällsnytta; gynnar logistik, odlingar, håller igång landskap
 • Stor flexibilitet, förändrar efter marknad och kund
 • Transparens är ett av ledorden – de måste stå för vad de gör. Transparens ger trygghet

Hur ökar vi då andelen lokalproducerat?
Eftermiddagen ägnades åt rundabordssamtal i mindre grupper, som mynnade ut i viktiga inspel till livsmedelsstrategin. Vid borden blandades representanter från upphandling, jordbruk, politiken, stödfunktioner, kommun och livsmedel. Frågor kring vad som krävs för att öka andelen lokalproducerad mat i offentliga kök diskuterades, både branschorienterat och branscherna emellan. Följande punkter är ett utdrag från resultatet av diskussionerna:

 • Lägsta andel lokalproducerat – inför reglage för lägsta andel lokalproducerade livsmedel i offentliga kök.
 • Stimulera de gröna näringarna – en grundförutsättning för att i högre utsträckning bli ett län med högre självförsörjningsgrad.
 • Öka kunskapen – både hos konsument och upphandlare. Vi behöver lära oss se skillnad på kvalitet, och lära oss definiera “lokalproducerat”.
 • Prioriteringar – ekologiskt eller närproducerat? Ekologiska klausuler kan vara ett hinder när det kommer till att välja en lokal producent.
 • Kartlägg kapaciteten – idag finns i många fall större kapacitet till produktion än vad som faktiskt används.
 • Satsa på ungdomarna – de unga är en stark målgrupp som utgör framtiden. Därför bör vi informera och utbilda.
 • Konkreta mål – behöver komma från politiken.
 • Dialogen – är en otroligt viktig förutsättning. Branscher behöver träffas och lära känna varandra för att öka både kunskap och förståelse.